tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

Theatrical arm đến the backwoods