tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

the athens of the north đến The Babcock