tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

They be stealin' my bucket đến the zack