tìm từ bất kỳ, như là thot:

throw an elbow đến throw her down