tìm từ bất kỳ, như là bae:

throw a lead ball đến Throwgasm