tìm từ bất kỳ, như là wcw:

throw in the towel đến throw the gun