tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

Throwing Knife Thursday (TKT) đến throw lips to the shit