tìm từ bất kỳ, như là kappa:

thumbnail cheat đến Thumb (verb)