tìm từ bất kỳ, như là hipster:

to mook (v.) đến Tomski on acid