tìm từ bất kỳ, như là thot:

Tossing the pumpkin đến to stick the concrete to the pole