tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Town clerk đến Towy