tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

trial and error đến tribal chicken