tìm từ bất kỳ, như là trill:

Turnaround artist đến turn in your man card