tìm từ bất kỳ, như là half chub:

turning japanese đến turn the corner