Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là french dipping:

up on it đến upper middle class