Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

up on it đến upper middle class