tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

Would you like some fries with that shake? đến wow cannon