tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

yosh the kadosh đến you aint finna do nothin wit it