tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

you fat đến you got me straight trippin, boo