tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

You go on without me đến you hell