tìm từ bất kỳ, như là fleek:

you got me fucked up đến You just don't do that