tìm từ bất kỳ, như là potate:

you got me lost for words đến YOU JUST DONT LIVE THAT LIFE