tìm từ bất kỳ, như là bae:

you good thing đến You Heard me