Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

You fuckin ashley? đến You gotta mouse in your pocket?