tìm từ bất kỳ, như là steppin on my dick:

you fit the description đến You got screwed.