tìm từ bất kỳ, như là bae:

Amgry đến a mile wide and an inch deep