tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

Adminitard đến a dog with peanut butter