tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

a magician đến Amanda Mo