tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

and if my Aunitie had nuts she would be my Uncle đến Andreas Milk