tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

armalite ar-10 carbine gas powered semi-automatic weapon đến arm chef