tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Atlanta Claus đến AT mine