tìm từ bất kỳ, như là sounding:

Beating James Spader đến beat like a red headed step child