tìm từ bất kỳ, như là swag:

blessie đến Blew the rooster