tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

blessed android đến blew my ass out