tìm từ bất kỳ, như là swag:

blessed be đến blew my mind