tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

Blessing of the beef đến blew up my spot