tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

Bless đến blew him out