tìm từ bất kỳ, như là eight ball:

blessed be đến blew my mind