tìm từ bất kỳ, như là fleek:

Book-slapped đến boomarang chucker