tìm từ bất kỳ, như là half chub:

Boring fuckers đến born and bred