tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

boring as tits. đến Born Again Single