tìm từ bất kỳ, như là fleek:

bought a car đến Boúle Châffed