tìm từ bất kỳ, như là bae:

Buffted đến bug (also called "bed bug")