tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

Busting one in one đến bust out that tape measure