tìm từ bất kỳ, như là swag:

Cane and Mabel đến can I get a little "zip-zip", "looky-looky"?