tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

candy sacher đến can god make a taco so hot not even he can eat it?