tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

candy sacher đến can god make a taco so hot not even he can eat it?