tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

center of mass đến centre of the universe