tìm từ bất kỳ, như là swag:

Chinese tug of war đến chinga tu madre