tìm từ bất kỳ, như là snitch bitch:

chip-faced đến Chip on his Shoulder