tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Cooey đến cooked the raw lobster