tìm từ bất kỳ, như là wyd:

Cooking duty đến cool and collected