tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

cooking by the book đến cool-aide