tìm từ bất kỳ, như là space monkey:

Cook it đến cool as the other side of the pillow